Du använder en gammal webbläsare

Du använder en äldre version av Internet Explorer som denna webbplats inte är anpassad för. Du behöver använda Chrome, Safari eller annan modern webbläsare.

Med knappen nedan kan du ladda ned och installera Google Chrome.
Ladda ned Chome
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Med denna samtalskortlek får du bekanta dig med Sensus studieförbund och de värderingar som Sensus styrs av.

Visa mer

Sensus samtalskortlek är tänkt att fungera som ett stöd i samtal med dem vi finns till för: medlemsorganisationer och samarbetsparter. Med hjälp av korten kan du presentera Sensus och få till ett givande samtal som utvecklar, fördjupar och gör verksamhet.

De röda korten beskriver Sensus identitet, pedagogik, finansiering och historia.

De gröna korten beskriver våra verksamhetsformer, vad vi erbjuder och kan göra tillsammans.

Du behöver inte använda hela kortleken utan väljer de kort som passar för sammanhanget och som inspirerar till ett givande samtal och möte.

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Finansiering

Om Sensus studieförbund
"
"

Finansiering

Staten, kommuner och landsting ger bidrag till studieförbunden för att folkbildning ska kunna bedrivas.

Sensus arrangerar tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsparter en mängd olika verksamheter. Tre av dessa verksamhetsformer ger statsbidrag: Studiecirkel, Annan folkbildningsverksamhet och Kulturprogram.

En studiecirkel är en grupp människor som träffas flera gånger för att lära och utvecklas tillsammans. I formen annan folkbildningsverksamhet kan gruppen vara större och det räcker att man träffas vid ett tillfälle. Ett kulturprogram kan till exempel vara en föreläsning, workshop eller konsert som anordnas inför en publik minst 30 minuter långt.

När verksamhet rapporteras för bidrag kan den samverkande organisationen få stöd i form av t.ex. litteratur, studiehandlingar, lokaler, ersättning till föredragshållare mm. En överenskommelse tecknas mellan Sensus och den samverkande organisationen om vilka förutsättningar som gäller.

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Vilja mötas – pedagogiskt förhållningssätt

Om Sensus studieförbund
"
"

Vilja mötas – Sensus pedagogiska förhållningssätt

Sensus bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. I texten Vilja mötas besrkiver vi vårt pedagogiska förhållningssätt.

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vi förstärker lärandet genom att använda många olika sinnen samt variera metoder och lärmiljöer. Vi vill att olika slags kunskaper får ta plats i en grupp. Det kan handla om att känna till fakta, ha erfarenheter inom ett område eller färdigheter inom ett hantverk.I gruppen tas deltagarnas engagemang, kompetens och intressen tillvara. Deltagarna kommer överens om vad gruppen ska åstadkomma och hur de ska samarbeta. Gruppen använder metoder som skapar delaktighet och engagemang.

Sensus tre ledstjärnor vid möten inom folkbildningen: 

 1. Var och en blir sedd
 2. Olikheter tas tillvara
 3. Vi skapar tillsammans
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Relationer

Om Sensus studieförbund
"
"

Relationer

Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi samarbetar med.

Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompetens är bred, djup och ändamålsenlig.

Vad är relationer för dig?

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Hållbarhet

Om Sensus studieförbund
"
"

Hållbarhet

Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället.

Vi bidrar till mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn kring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på individ och samhälle.

Vad är hållbarhet för dig?

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Livsfrågor

Om Sensus studieförbund
"
"

Livsfrågor

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor.

Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Vad är livsfrågor för dig?

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Rättighetsfrågor

Om Sensus studieförbund
"
"

Rättighetsfrågor

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt.

Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

Vad är rättighetsbaserat förhållningssätt för dig?

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Kultur

Om Sensus studieförbund
"
"

Kultur

Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att skapa och alla har rätt att delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan.

Kultur är en del av demokratibyggandet.

Vad är kultur för dig?

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Bildning

Om Sensus studieförbund
"
"

Bildning

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera och sätta samman kunskap till ny kunskap.

Sensus ger plats för möten där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi och finns med där mötesplatser för bildning utvecklas.

Vad är bildning för dig?

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund
"
"

Sensus studieförbund

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas.

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare.

Rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, relationer och livsfrågor är frågor som präglar vår verksamhet samt ämnesområden inom vilka vi erbjuder studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang.

Vi skapar vår verksamhet i samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt som det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar engagemang och som speglar det vi vill vara. I samspel utvecklar och genomför vi verksamhet där båda parter bidrar med resurser.

Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. Det som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi tolkar och arbetar inom dem i vardagen.

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Studiecirkel

Om Sensus studieförbund
"
"

Studiecirkel

En studiecirkel är en grupp människor som träffas flera gånger för att lära och utvecklas tillsammans. I samverkan med oss kan vi erbjuda olika former av stöd till er verksamhet, t ex kompetensutveckling, föreningsutveckling, pedagogiska verktyg, marknadsföring, mötesplatser och nätverk.

En studiecirkel utgår från era och/eller deltagarnas intressen och angelägna ämnen. Det kan vara utifrån facklitteratur, skönlitteratur, film, familjesituation, livserfarenheter, med mera. Vi kan också skräddarsy och ta fram cirkelhandledningar, när sådana saknas.

Sensus kan hjälpa till med litteratur, tips om metoder och mycket annat som gör er studiecirkel rolig, intressant och lärorik. Studiecirklar finns också i vårt öppna utbud.

En studiecirkel består av minst tre personer som träffas under minst tre sammankomster under minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter).

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Folkbildning

Om Sensus studieförbund
"
"

Folkbildning

Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Den bedrivs bland annat inom bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och föreläsningsföreningar.

Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, bibliotek, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden.

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Kulturarrangemang

Om Sensus studieförbund
"
"

Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang kan till exempel vara en föreläsning, workshop eller teaterföreställning som anordnas inför en publik minst 30 minuter långt. Det ska ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Mötesplatser

Om Sensus studieförbund
"
"

Mötesplatser

Sensus erbjuder olika typer av mötesplatser tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetspartners, till exempel tvärfackliga mötesplatser.

Exempel mötesplatser:

 • Almedalen
 • Bokmässan
 • MR-dagarna
 • Tvärfackliga mötesplatser, nationella som regionala
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Lokaler och administrativt stöd

Om Sensus studieförbund
"
"

Lokaler och administrativt stöd

I samband med olika arrangemang, till exempel utbildningar, kulturarrangemang, studiecirklar, kan Sensus ibland hjälpa till med lokaler och bistå med administrativt och kommunikativt stöd.

Exempel på administrativt stöd:

 • Hantera anmälningar till utbildningar
 • Ta fram och skicka bekräftelse, inbjudan och program till deltagare
 • Fakturera efter genomförd utbildning
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Cirkelledarutveckling

Om Sensus studieförbund
"
"

Cirkelledarutveckling

Sensus erbjuder möjlighet till utveckling och fördjupning för ledare genom mötesplatser och utbildningar. Vi kan även i samverkan med er skräddarsy ledarutveckling utifrån era behov.

Exempel på ledarutveckling:

 • Cirkelledarutbildning
 • Utvecklingsdagar för ledare
 • Nationell mötesplats – Mötesplats Engagemang
 • Ledarskapsutbildning – Ledarskap i rörelse
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Utbildningar

Om Sensus studieförbund
"
"

Studiematerial

Vi har studiematerial inom en rad ämnen, exempelvis föreningsutveckling, rättighetsfrågor och livsfrågor. Dessa kan genomföras i studiecirkelform, fysiskt och/eller på nätet.

Vi kan även i samverkan anpassa studiematerial utifrån era behov.

Exempel på material:

 • En styrelse som gör skillnad
 • Att utveckla gruppen
 • Opinionsbilda lokalt
 • Beredd för sin uppgift – Valberedningens roll
 • Läsa för livet – biblioterapi för existensiell hälsa
 • Alla har rätt: en bok om diskrimineringslagen
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Processledare

Om Sensus studieförbund
"
"

Processledare

Vi har pedagogisk kompetens och erbjuder stöd i olika typer av processer, att ta fram material och/eller utbildningar och att agera bollplank.

En process är en serie steg i en viss riktning. Stegen bygger på varandra och deltagarna kan påverka utvecklingen. Processledarens roll är att leda och underlätta processens gång. Processledaren skapar förutsättningar för ett kreativt arbete som involverar många och ger hjälp för att nå ett väl förankrat resultat.

I ett processorienterat arbete strävar vi efter kunskap och förståelse på djupet. Därför blir både ”vad vi ska göra” och ”hur ska vi göra det” viktigt.

Sensus processledare utgår från en helhetssyn på människa, kunskap och pedagogik. Vi har vår grund i folkbildningen och folkbildningens metoder som innebär utveckling och lärande i mänskliga möten.

Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Övrigt material

Om Sensus studieförbund
"
"

Övrigt material

Sensus producerar ett antal material i syfte att bidra med kunskap, skapa ingångar till samtal och bidra med pedagogiskt stöd.

Exempel på material:

 • Multireligiösa almanackan: Sensus ger varje år ut Multireligiösa almanackan med förhoppning att den kan bidra med kunskap och skapa ingångar till samtal. Texterna ska väcka nyfikenhet och ge nya tankar.
 • Metodboken: Metodboken innehåller 75 strategier för kreativa möten. Alla bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn samt Sensus pedagogik.
Om Sensus studieförbund

Om Sensus studieförbund

Diplomutbildningar

Om Sensus studieförbund
"
"

Diplomutbildningar

Sensus anordnar diplomutbildningar som ger deltagarna möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bredda sina kunskaper inom olika specifika områden.

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetslivet.

Lämna feedback
Vad tycker du?

Vår sajt för samtalskort är skapad för att underlätta i arbetet med att skapa olika slags samtalskort utan att behöva skicka stora upplagor till tryckeriet.

Vi vill gärna veta vad du tycker – har du tips, råd, feedback eller stött på problem med sajten? Hör gärna av dig till oss via formuläret!

Tack!

Vi uppskattar att du tog dig tid och även om vi inte alltid återkopplar (beroende på belastning) så läser vi alltid allt.

Ajdå, något gick fel. Prova igen!